PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Hệ thống đăng nhập MySQL PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xây dựng hệ thống đăng nhập bằng PHP và MySQL.

Triển khai cơ chế xác thực người dùng

Xác thực người dùng rất phổ biến trong ứng dụng web hiện đại. Đây là một cơ chế bảo mật được sử dụng để hạn chế truy cập trái phép vào các khu vực và công cụ chỉ dành cho thành viên trên một trang web.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo một hệ thống đăng ký và đăng nhập đơn giản bằng PHP và MySQL. Hướng dẫn này bao gồm hai phần: trong phần đầu tiên, chúng tôi sẽ tạo biểu mẫu đăng ký người dùng và trong phần thứ hai, chúng tôi sẽ tạo biểu mẫu đăng nhập, cũng như trang chào mừng và tập lệnh đăng xuất.

Xây dựng hệ thống đăng ký

Trong phần này, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách điền vào biểu mẫu web. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta cần tạo một bảng chứa tất cả dữ liệu người dùng.

Bước 1: Tạo bảng cơ sở dữ liệu

Thực thi truy vấn SQL sau để tạo bảng người dùng bên trong cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.

Ví dụ

CREATE TABLE users (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

Hãy kiểm tra các hướng dẫn về Tạo bảngcho các thông tin chi tiết về cú pháp để tạo bảng trong hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL.

Bước 2: Tạo tệp cấu hình

Sau khi tạo bảng, chúng ta cần tạo một tập lệnh PHP để kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL. Hãy tạo một tệp có tên "config.php" và đặt đoạn mã sau vào bên trong nó.

Thủ tục

Ví dụ

<?php
/* Database credentials. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_NAME', 'demo');
 
/* Attempt to connect to MySQL database */
$link = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);
 
// Check connection
if($link === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
?>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
/* Database credentials. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_NAME', 'demo');
 
/* Attempt to connect to MySQL database */
$mysqli = new mysqli(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);
 
// Check connection
if($mysqli === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
}
?>

PDO

Ví dụ

<?php
/* Database credentials. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_NAME', 'demo');
 
/* Attempt to connect to MySQL database */
try{
  $pdo = new PDO("mysql:host=" . DB_SERVER . ";dbname=" . DB_NAME, DB_USERNAME, DB_PASSWORD);
  // Set the PDO error mode to exception
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not connect. " . $e->getMessage());
}
?>

Ghi chú: Thay thế thông tin đăng nhập theo cài đặt máy chủ MySQL của bạn trước khi kiểm tra mã này, ví dụ: thay thế tên cơ sở dữ liệu 'demo' bằng tên cơ sở dữ liệu của riêng bạn, thay thế tên người dùng 'root' bằng tên người dùng cơ sở dữ liệu của riêng bạn, chỉ định mật khẩu cơ sở dữ liệu nếu có.

Bước 3: Tạo Mẫu Đăng ký

Hãy tạo một tệp PHP khác "register.php" và đặt mã ví dụ sau vào đó. Mã ví dụ này sẽ tạo ra một biểu mẫu web cho phép người dùng tự đăng ký.

Tập lệnh này cũng sẽ tạo ra lỗi nếu người dùng cố gắng gửi biểu mẫu mà không nhập bất kỳ giá trị nào hoặc nếu tên người dùng do người dùng nhập đã bị người dùng khác sử dụng.

Thủ tục

Ví dụ

<?php
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = $confirm_password = "";
$username_err = $password_err = $confirm_password_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Validate username
  if(empty(trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Please enter a username.";
  } elseif(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]+$/', trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Username can only contain letters, numbers, and underscores.";
  } else{
    // Prepare a select statement
    $sql = "SELECT id FROM users WHERE username = ?";
    
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $param_username);
      
      // Set parameters
      $param_username = trim($_POST["username"]);
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        /* store result */
        mysqli_stmt_store_result($stmt);
        
        if(mysqli_stmt_num_rows($stmt) == 1){
          $username_err = "This username is already taken.";
        } else{
          $username = trim($_POST["username"]);
        }
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      mysqli_stmt_close($stmt);
    }
  }
  
  // Validate password
  if(empty(trim($_POST["password"]))){
    $password_err = "Please enter a password.";   
  } elseif(strlen(trim($_POST["password"])) < 6){
    $password_err = "Password must have atleast 6 characters.";
  } else{
    $password = trim($_POST["password"]);
  }
  
  // Validate confirm password
  if(empty(trim($_POST["confirm_password"]))){
    $confirm_password_err = "Please confirm password.";   
  } else{
    $confirm_password = trim($_POST["confirm_password"]);
    if(empty($password_err) && ($password != $confirm_password)){
      $confirm_password_err = "Password did not match.";
    }
  }
  
  // Check input errors before inserting in database
  if(empty($username_err) && empty($password_err) && empty($confirm_password_err)){
    
    // Prepare an insert statement
    $sql = "INSERT INTO users (username, password) VALUES (?, ?)";
     
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $param_username, $param_password);
      
      // Set parameters
      $param_username = $username;
      $param_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT); // Creates a password hash
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Redirect to login page
        header("location: login.php");
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      mysqli_stmt_close($stmt);
    }
  }
  
  // Close connection
  mysqli_close($link);
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sign Up</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Sign Up</h2>
    <p>Please fill this form to create an account.</p>
    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
      <div class="form-group">
        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" class="form-control <?php echo (!empty($username_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $username; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $username_err; ?></span>
      </div>  
      <div class="form-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control <?php echo (!empty($password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Confirm Password</label>
        <input type="password" name="confirm_password" class="form-control <?php echo (!empty($confirm_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $confirm_password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $confirm_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
        <input type="reset" class="btn btn-secondary ml-2" value="Reset">
      </div>
      <p>Already have an account? <a href="login.php">Login here</a>.</p>
    </form>
  </div>  
</body>
</html>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = $confirm_password = "";
$username_err = $password_err = $confirm_password_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Validate username
  if(empty(trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Please enter a username.";
  } elseif(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]+$/', trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Username can only contain letters, numbers, and underscores.";
  } else{
    // Prepare a select statement
    $sql = "SELECT id FROM users WHERE username = ?";
    
    if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bind_param("s", $param_username);
      
      // Set parameters
      $param_username = trim($_POST["username"]);
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        // store result
        $stmt->store_result();
        
        if($stmt->num_rows == 1){
          $username_err = "This username is already taken.";
        } else{
          $username = trim($_POST["username"]);
        }
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      $stmt->close();
    }
  }
  
  // Validate password
  if(empty(trim($_POST["password"]))){
    $password_err = "Please enter a password.";   
  } elseif(strlen(trim($_POST["password"])) < 6){
    $password_err = "Password must have atleast 6 characters.";
  } else{
    $password = trim($_POST["password"]);
  }
  
  // Validate confirm password
  if(empty(trim($_POST["confirm_password"]))){
    $confirm_password_err = "Please confirm password.";   
  } else{
    $confirm_password = trim($_POST["confirm_password"]);
    if(empty($password_err) && ($password != $confirm_password)){
      $confirm_password_err = "Password did not match.";
    }
  }
  
  // Check input errors before inserting in database
  if(empty($username_err) && empty($password_err) && empty($confirm_password_err)){
    
    // Prepare an insert statement
    $sql = "INSERT INTO users (username, password) VALUES (?, ?)";
     
    if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bind_param("ss", $param_username, $param_password);
      
      // Set parameters
      $param_username = $username;
      $param_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT); // Creates a password hash
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        // Redirect to login page
        header("location: login.php");
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      $stmt->close();
    }
  }
  
  // Close connection
  $mysqli->close();
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sign Up</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Sign Up</h2>
    <p>Please fill this form to create an account.</p>
    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
      <div class="form-group">
        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" class="form-control <?php echo (!empty($username_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $username; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $username_err; ?></span>
      </div>  
      <div class="form-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control <?php echo (!empty($password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Confirm Password</label>
        <input type="password" name="confirm_password" class="form-control <?php echo (!empty($confirm_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $confirm_password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $confirm_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
        <input type="reset" class="btn btn-secondary ml-2" value="Reset">
      </div>
      <p>Already have an account? <a href="login.php">Login here</a>.</p>
    </form>
  </div>  
</body>
</html>

PDO

Ví dụ

<?php
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = $confirm_password = "";
$username_err = $password_err = $confirm_password_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Validate username
  if(empty(trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Please enter a username.";
  } elseif(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]+$/', trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Username can only contain letters, numbers, and underscores.";
  } else{
    // Prepare a select statement
    $sql = "SELECT id FROM users WHERE username = :username";
    
    if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bindParam(":username", $param_username, PDO::PARAM_STR);
      
      // Set parameters
      $param_username = trim($_POST["username"]);
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        if($stmt->rowCount() == 1){
          $username_err = "This username is already taken.";
        } else{
          $username = trim($_POST["username"]);
        }
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      unset($stmt);
    }
  }
  
  // Validate password
  if(empty(trim($_POST["password"]))){
    $password_err = "Please enter a password.";   
  } elseif(strlen(trim($_POST["password"])) < 6){
    $password_err = "Password must have atleast 6 characters.";
  } else{
    $password = trim($_POST["password"]);
  }
  
  // Validate confirm password
  if(empty(trim($_POST["confirm_password"]))){
    $confirm_password_err = "Please confirm password.";   
  } else{
    $confirm_password = trim($_POST["confirm_password"]);
    if(empty($password_err) && ($password != $confirm_password)){
      $confirm_password_err = "Password did not match.";
    }
  }
  
  // Check input errors before inserting in database
  if(empty($username_err) && empty($password_err) && empty($confirm_password_err)){
    
    // Prepare an insert statement
    $sql = "INSERT INTO users (username, password) VALUES (:username, :password)";
     
    if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bindParam(":username", $param_username, PDO::PARAM_STR);
      $stmt->bindParam(":password", $param_password, PDO::PARAM_STR);
      
      // Set parameters
      $param_username = $username;
      $param_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT); // Creates a password hash
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        // Redirect to login page
        header("location: login.php");
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      unset($stmt);
    }
  }
  
  // Close connection
  unset($pdo);
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sign Up</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Sign Up</h2>
    <p>Please fill this form to create an account.</p>
    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
      <div class="form-group">
        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" class="form-control <?php echo (!empty($username_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $username; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $username_err; ?></span>
      </div>  
      <div class="form-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control <?php echo (!empty($password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Confirm Password</label>
        <input type="password" name="confirm_password" class="form-control <?php echo (!empty($confirm_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $confirm_password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $confirm_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
        <input type="reset" class="btn btn-secondary ml-2" value="Reset">
      </div>
      <p>Already have an account? <a href="login.php">Login here</a>.</p>
    </form>
  </div>  
</body>
</html>

- Kết quả của ví dụ trên (tức là biểu mẫu đăng ký) sẽ giống như sau:

Mẫu đăng ký PHP MySQL

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng hàm password_hash() có sẵn của PHP để tạo một băm mật khẩu từ chuỗi mật khẩu được nhập bởi người dùng ( dòng số-78 ). Hàm này tạo mật khẩu băm bằng thuật toán băm một chiều mạnh. Nó cũng tự động tạo và áp dụng một muối ngẫu nhiên khi băm mật khẩu; Về cơ bản, điều này có nghĩa là ngay cả khi hai người dùng có cùng mật khẩu, thì hàm băm mật khẩu của họ sẽ khác nhau.

Tại thời điểm đăng nhập, chúng ta sẽ xác minh mật khẩu đã cho bằng băm mật khẩu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng hàm password_verify() , như được minh họa trong ví dụ tiếp theo.

Chúng tôi đã sử dụng Bootstrap để tạo bố cục biểu mẫu một cách nhanh chóng và đẹp mắt. Vui lòng xem phần hướng dẫn Bootstrap để tìm hiểu thêm về framework này.

Mẹo: Password salting là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để bảo mật mật khẩu bằng cách ngẫu nhiên hóa các băm mật khẩu, để nếu hai người dùng có cùng một mật khẩu, họ sẽ không có các băm mật khẩu giống nhau. Điều này được thực hiện bằng cách thêm hoặc thêm một chuỗi ngẫu nhiên, được gọi là salt, vào mật khẩu trước khi băm.

Xây dựng hệ thống đăng nhập

Trong phần này, chúng tôi sẽ tạo một biểu mẫu đăng nhập nơi người dùng có thể nhập tên người dùng và mật khẩu của họ. Khi người dùng gửi biểu mẫu, các đầu vào này sẽ được xác minh dựa trên thông tin đăng nhập được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, nếu tên người dùng và mật khẩu khớp, người dùng được ủy quyền và cấp quyền truy cập vào trang web, nếu không nỗ lực đăng nhập sẽ bị từ chối.

Bước 1: Tạo biểu mẫu đăng nhập

Hãy tạo một tệp có tên "login.php" và đặt đoạn mã sau vào bên trong nó.

Thủ tục

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is already logged in, if yes then redirect him to welcome page
if(isset($_SESSION["loggedin"]) && $_SESSION["loggedin"] === true){
  header("location: welcome.php");
  exit;
}
 
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = "";
$username_err = $password_err = $login_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Check if username is empty
  if(empty(trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Please enter username.";
  } else{
    $username = trim($_POST["username"]);
  }
  
  // Check if password is empty
  if(empty(trim($_POST["password"]))){
    $password_err = "Please enter your password.";
  } else{
    $password = trim($_POST["password"]);
  }
  
  // Validate credentials
  if(empty($username_err) && empty($password_err)){
    // Prepare a select statement
    $sql = "SELECT id, username, password FROM users WHERE username = ?";
    
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $param_username);
      
      // Set parameters
      $param_username = $username;
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Store result
        mysqli_stmt_store_result($stmt);
        
        // Check if username exists, if yes then verify password
        if(mysqli_stmt_num_rows($stmt) == 1){          
          // Bind result variables
          mysqli_stmt_bind_result($stmt, $id, $username, $hashed_password);
          if(mysqli_stmt_fetch($stmt)){
            if(password_verify($password, $hashed_password)){
              // Password is correct, so start a new session
              session_start();
              
              // Store data in session variables
              $_SESSION["loggedin"] = true;
              $_SESSION["id"] = $id;
              $_SESSION["username"] = $username;              
              
              // Redirect user to welcome page
              header("location: welcome.php");
            } else{
              // Password is not valid, display a generic error message
              $login_err = "Invalid username or password.";
            }
          }
        } else{
          // Username doesn't exist, display a generic error message
          $login_err = "Invalid username or password.";
        }
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      mysqli_stmt_close($stmt);
    }
  }
  
  // Close connection
  mysqli_close($link);
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Login</h2>
    <p>Please fill in your credentials to login.</p>

    <?php 
    if(!empty($login_err)){
      echo '<div class="alert alert-danger">' . $login_err . '</div>';
    }    
    ?>

    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
      <div class="form-group">
        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" class="form-control <?php echo (!empty($username_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $username; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $username_err; ?></span>
      </div>  
      <div class="form-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control <?php echo (!empty($password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Login">
      </div>
      <p>Don't have an account? <a href="register.php">Sign up now</a>.</p>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is already logged in, if yes then redirect him to welcome page
if(isset($_SESSION["loggedin"]) && $_SESSION["loggedin"] === true){
  header("location: welcome.php");
  exit;
}
 
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = "";
$username_err = $password_err = $login_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Check if username is empty
  if(empty(trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Please enter username.";
  } else{
    $username = trim($_POST["username"]);
  }
  
  // Check if password is empty
  if(empty(trim($_POST["password"]))){
    $password_err = "Please enter your password.";
  } else{
    $password = trim($_POST["password"]);
  }
  
  // Validate credentials
  if(empty($username_err) && empty($password_err)){
    // Prepare a select statement
    $sql = "SELECT id, username, password FROM users WHERE username = ?";
    
    if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bind_param("s", $param_username);
      
      // Set parameters
      $param_username = $username;
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        // Store result
        $stmt->store_result();
        
        // Check if username exists, if yes then verify password
        if($stmt->num_rows == 1){          
          // Bind result variables
          $stmt->bind_result($id, $username, $hashed_password);
          if($stmt->fetch()){
            if(password_verify($password, $hashed_password)){
              // Password is correct, so start a new session
              session_start();
              
              // Store data in session variables
              $_SESSION["loggedin"] = true;
              $_SESSION["id"] = $id;
              $_SESSION["username"] = $username;              
              
              // Redirect user to welcome page
              header("location: welcome.php");
            } else{
              // Password is not valid, display a generic error message
              $login_err = "Invalid username or password.";
            }
          }
        } else{
          // Username doesn't exist, display a generic error message
          $login_err = "Invalid username or password.";
        }
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      $stmt->close();
    }
  }
  
  // Close connection
  $mysqli->close();
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Login</h2>
    <p>Please fill in your credentials to login.</p>

    <?php 
    if(!empty($login_err)){
      echo '<div class="alert alert-danger">' . $login_err . '</div>';
    }    
    ?>

    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
      <div class="form-group">
        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" class="form-control <?php echo (!empty($username_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $username; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $username_err; ?></span>
      </div>  
      <div class="form-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control <?php echo (!empty($password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Login">
      </div>
      <p>Don't have an account? <a href="register.php">Sign up now</a>.</p>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

PDO

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is already logged in, if yes then redirect him to welcome page
if(isset($_SESSION["loggedin"]) && $_SESSION["loggedin"] === true){
  header("location: welcome.php");
  exit;
}
 
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = "";
$username_err = $password_err = $login_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Check if username is empty
  if(empty(trim($_POST["username"]))){
    $username_err = "Please enter username.";
  } else{
    $username = trim($_POST["username"]);
  }
  
  // Check if password is empty
  if(empty(trim($_POST["password"]))){
    $password_err = "Please enter your password.";
  } else{
    $password = trim($_POST["password"]);
  }
  
  // Validate credentials
  if(empty($username_err) && empty($password_err)){
    // Prepare a select statement
    $sql = "SELECT id, username, password FROM users WHERE username = :username";
    
    if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bindParam(":username", $param_username, PDO::PARAM_STR);
      
      // Set parameters
      $param_username = trim($_POST["username"]);
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        // Check if username exists, if yes then verify password
        if($stmt->rowCount() == 1){
          if($row = $stmt->fetch()){
            $id = $row["id"];
            $username = $row["username"];
            $hashed_password = $row["password"];
            if(password_verify($password, $hashed_password)){
              // Password is correct, so start a new session
              session_start();
              
              // Store data in session variables
              $_SESSION["loggedin"] = true;
              $_SESSION["id"] = $id;
              $_SESSION["username"] = $username;              
              
              // Redirect user to welcome page
              header("location: welcome.php");
            } else{
              // Password is not valid, display a generic error message
              $login_err = "Invalid username or password.";
            }
          }
        } else{
          // Username doesn't exist, display a generic error message
          $login_err = "Invalid username or password.";
        }
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      unset($stmt);
    }
  }
  
  // Close connection
  unset($pdo);
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Login</h2>
    <p>Please fill in your credentials to login.</p>

    <?php 
    if(!empty($login_err)){
      echo '<div class="alert alert-danger">' . $login_err . '</div>';
    }    
    ?>

    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
      <div class="form-group">
        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" class="form-control <?php echo (!empty($username_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $username; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $username_err; ?></span>
      </div>  
      <div class="form-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control <?php echo (!empty($password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Login">
      </div>
      <p>Don't have an account? <a href="register.php">Sign up now</a>.</p>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

- Kết quả của ví dụ trên (tức là biểu mẫu đăng nhập) sẽ giống như sau:

Biểu mẫu đăng nhập PHP MySQL

Bước 2: Tạo Trang Chào mừng

Đây là mã của tệp "welcome.php" của chúng tôi, nơi người dùng được chuyển hướng sau khi đăng nhập thành công.

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is logged in, if not then redirect him to login page
if(!isset($_SESSION["loggedin"]) || $_SESSION["loggedin"] !== true){
  header("location: login.php");
  exit;
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Welcome</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; text-align: center; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="my-5">Hi, <b><?php echo htmlspecialchars($_SESSION["username"]); ?></b>. Welcome to our site.</h1>
  <p>
    <a href="reset-password.php" class="btn btn-warning">Reset Your Password</a>
    <a href="logout.php" class="btn btn-danger ml-3">Sign Out of Your Account</a>
  </p>
</body>
</html>

Nếu dữ liệu đến từ các nguồn bên ngoài như biểu mẫu do người dùng ẩn danh điền vào, thì có nguy cơ dữ liệu đó có thể chứa tập lệnh độc hại được nhét vào để khởi chạy các cuộc tấn công tập lệnh chéo trang web (XSS). Do đó, bạn phải loại bỏ dữ liệu này bằng cách sử dụng hàm htmlspecialchars() trước khi hiển thị nó trong trình duyệt, để bất kỳ thẻ HTML nào mà nó chứa đều trở nên vô hại.

Ví dụ, sau khi loại bỏ các ký tự đặc biệt, chuỗi <script>alert("XSS")</script> trở thành <script>alert("XSS")</script>không được trình duyệt thực thi.

Bước 3: Tạo tập lệnh đăng xuất

Bây giờ, hãy tạo một tệp "logout.php". Khi người dùng nhấp vào liên kết đăng xuất hoặc đăng xuất, tập lệnh bên trong tệp này sẽ hủy phiên và chuyển hướng người dùng trở lại trang đăng nhập.

Thí dụTải xuống

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Unset all of the session variables
$_SESSION = array();
 
// Destroy the session.
session_destroy();
 
// Redirect to login page
header("location: login.php");
exit;
?>

Thêm Tính năng Đặt lại Mật khẩu

Cuối cùng, trong phần này chúng ta sẽ thêm tiện ích đặt lại mật khẩu vào hệ thống đăng nhập của mình. Sử dụng tính năng này, người dùng đã đăng nhập có thể đặt lại mật khẩu ngay lập tức cho tài khoản của họ.

Hãy tạo một tệp có tên "reset-password.php" và đặt đoạn mã sau vào bên trong nó.

Thủ tục

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is logged in, otherwise redirect to login page
if(!isset($_SESSION["loggedin"]) || $_SESSION["loggedin"] !== true){
  header("location: login.php");
  exit;
}
 
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$new_password = $confirm_password = "";
$new_password_err = $confirm_password_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Validate new password
  if(empty(trim($_POST["new_password"]))){
    $new_password_err = "Please enter the new password.";   
  } elseif(strlen(trim($_POST["new_password"])) < 6){
    $new_password_err = "Password must have atleast 6 characters.";
  } else{
    $new_password = trim($_POST["new_password"]);
  }
  
  // Validate confirm password
  if(empty(trim($_POST["confirm_password"]))){
    $confirm_password_err = "Please confirm the password.";
  } else{
    $confirm_password = trim($_POST["confirm_password"]);
    if(empty($new_password_err) && ($new_password != $confirm_password)){
      $confirm_password_err = "Password did not match.";
    }
  }
    
  // Check input errors before updating the database
  if(empty($new_password_err) && empty($confirm_password_err)){
    // Prepare an update statement
    $sql = "UPDATE users SET password = ? WHERE id = ?";
    
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "si", $param_password, $param_id);
      
      // Set parameters
      $param_password = password_hash($new_password, PASSWORD_DEFAULT);
      $param_id = $_SESSION["id"];
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Password updated successfully. Destroy the session, and redirect to login page
        session_destroy();
        header("location: login.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      mysqli_stmt_close($stmt);
    }
  }
  
  // Close connection
  mysqli_close($link);
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Reset Password</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Reset Password</h2>
    <p>Please fill out this form to reset your password.</p>
    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post"> 
      <div class="form-group">
        <label>New Password</label>
        <input type="password" name="new_password" class="form-control <?php echo (!empty($new_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $new_password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $new_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Confirm Password</label>
        <input type="password" name="confirm_password" class="form-control <?php echo (!empty($confirm_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $confirm_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
        <a class="btn btn-link ml-2" href="welcome.php">Cancel</a>
      </div>
    </form>
  </div>  
</body>
</html>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is logged in, otherwise redirect to login page
if(!isset($_SESSION["loggedin"]) || $_SESSION["loggedin"] !== true){
  header("location: login.php");
  exit;
}
 
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$new_password = $confirm_password = "";
$new_password_err = $confirm_password_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Validate new password
  if(empty(trim($_POST["new_password"]))){
    $new_password_err = "Please enter the new password.";   
  } elseif(strlen(trim($_POST["new_password"])) < 6){
    $new_password_err = "Password must have atleast 6 characters.";
  } else{
    $new_password = trim($_POST["new_password"]);
  }
  
  // Validate confirm password
  if(empty(trim($_POST["confirm_password"]))){
    $confirm_password_err = "Please confirm the password.";
  } else{
    $confirm_password = trim($_POST["confirm_password"]);
    if(empty($new_password_err) && ($new_password != $confirm_password)){
      $confirm_password_err = "Password did not match.";
    }
  }
    
  // Check input errors before updating the database
  if(empty($new_password_err) && empty($confirm_password_err)){
    // Prepare an update statement
    $sql = "UPDATE users SET password = ? WHERE id = ?";
    
    if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bind_param("si", $param_password, $param_id);
      
      // Set parameters
      $param_password = password_hash($new_password, PASSWORD_DEFAULT);
      $param_id = $_SESSION["id"];
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        // Password updated successfully. Destroy the session, and redirect to login page
        session_destroy();
        header("location: login.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      $stmt->close();
    }
  }
  
  // Close connection
  $mysqli->close();
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Reset Password</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Reset Password</h2>
    <p>Please fill out this form to reset your password.</p>
    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post"> 
      <div class="form-group">
        <label>New Password</label>
        <input type="password" name="new_password" class="form-control <?php echo (!empty($new_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $new_password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $new_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Confirm Password</label>
        <input type="password" name="confirm_password" class="form-control <?php echo (!empty($confirm_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $confirm_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
        <a class="btn btn-link ml-2" href="welcome.php">Cancel</a>
      </div>
    </form>
  </div>  
</body>
</html>

PDO

Ví dụ

<?php
// Initialize the session
session_start();
 
// Check if the user is logged in, otherwise redirect to login page
if(!isset($_SESSION["loggedin"]) || $_SESSION["loggedin"] !== true){
  header("location: login.php");
  exit;
}
 
// Include config file
require_once "config.php";
 
// Define variables and initialize with empty values
$new_password = $confirm_password = "";
$new_password_err = $confirm_password_err = "";
 
// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Validate new password
  if(empty(trim($_POST["new_password"]))){
    $new_password_err = "Please enter the new password.";   
  } elseif(strlen(trim($_POST["new_password"])) < 6){
    $new_password_err = "Password must have atleast 6 characters.";
  } else{
    $new_password = trim($_POST["new_password"]);
  }
  
  // Validate confirm password
  if(empty(trim($_POST["confirm_password"]))){
    $confirm_password_err = "Please confirm the password.";
  } else{
    $confirm_password = trim($_POST["confirm_password"]);
    if(empty($new_password_err) && ($new_password != $confirm_password)){
      $confirm_password_err = "Password did not match.";
    }
  }
    
  // Check input errors before updating the database
  if(empty($new_password_err) && empty($confirm_password_err)){
    // Prepare an update statement
    $sql = "UPDATE users SET password = :password WHERE id = :id";
    
    if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      $stmt->bindParam(":password", $param_password, PDO::PARAM_STR);
      $stmt->bindParam(":id", $param_id, PDO::PARAM_INT);
      
      // Set parameters
      $param_password = password_hash($new_password, PASSWORD_DEFAULT);
      $param_id = $_SESSION["id"];
      
      // Attempt to execute the prepared statement
      if($stmt->execute()){
        // Password updated successfully. Destroy the session, and redirect to login page
        session_destroy();
        header("location: login.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
      }

      // Close statement
      unset($stmt);
    }
  }
  
  // Close connection
  unset($pdo);
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Reset Password</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 360px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Reset Password</h2>
    <p>Please fill out this form to reset your password.</p>
    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post"> 
      <div class="form-group">
        <label>New Password</label>
        <input type="password" name="new_password" class="form-control <?php echo (!empty($new_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>" value="<?php echo $new_password; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $new_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Confirm Password</label>
        <input type="password" name="confirm_password" class="form-control <?php echo (!empty($confirm_password_err)) ? 'is-invalid' : ''; ?>">
        <span class="invalid-feedback"><?php echo $confirm_password_err; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
        <a class="btn btn-link ml-2" href="welcome.php">Cancel</a>
      </div>
    </form>
  </div>  
</body>
</html>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements