PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Lệnh UPDATE (MySQL)

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách cập nhật các bản ghi trong bảng MySQL bằng PHP.

Cập nhật dữ liệu bảng cơ sở dữ liệu

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để thay đổi hoặc sửa đổi các bản ghi hiện có trong bảng cơ sở dữ liệu. Câu lệnh này thường được sử dụng trong cách kết hợp với mệnh đề WHERE để chỉ áp dụng các thay đổi cho những bản ghi phù hợp với tiêu chí cụ thể.

Cú pháp cơ bản của câu lệnh UPDATE như sau:

UPDATEtable_nameSETcolumn1=value, column2=value2,...WHEREcolumn_name=some_value

Hãy tạo một truy vấn SQL bằng cách sử dụng câu lệnh UPDATE và mệnh đề WHERE, sau đó chúng ta sẽ thực hiện truy vấn này thông qua việc chuyển nó đến hàm mysqli_query() để cập nhật các bản ghi bảng. Hãy xem xét bảng persons sau bên trong cơ sở dữ liệu demo :

+----+------------+-----------+----------------------+
| id | first_name | last_name | email        |
+----+------------+-----------+----------------------+
| 1 | Peter   | Parker  | peterparker@mail.com |
| 2 | John    | Rambo   | johnrambo@mail.com  |
| 3 | Clark   | Kent   | clarkkent@mail.com  |
| 4 | John    | Carter  | johncarter@mail.com |
| 5 | Harry   | Potter  | harrypotter@mail.com |
+----+------------+-----------+----------------------+

Mã PHP trong ví dụ sau sẽ cập nhật địa chỉ email của một người trong bảng persons id bằng 1.

Thủ tục

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($link === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
 
// Attempt update query execution
$sql = "UPDATE persons SET email='peterparker_new@mail.com' WHERE id=1";
if(mysqli_query($link, $sql)){
  echo "Records were updated successfully.";
} else {
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
}
 
// Close connection
mysqli_close($link);
?>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($mysqli === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
}
 
// Attempt update query execution
$sql = "UPDATE persons SET email='peterparker_new@mail.com' WHERE id=1";
if($mysqli->query($sql) === true){
  echo "Records were updated successfully.";
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . $mysqli->error;
}
 
// Close connection
$mysqli->close();
?>

PDO

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
try{
  $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=demo", "root", "");
  // Set the PDO error mode to exception
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not connect. " . $e->getMessage());
}
 
// Attempt update query execution
try{
  $sql = "UPDATE persons SET email='peterparker_new@mail.com' WHERE id=1";  
  $pdo->exec($sql);
  echo "Records were updated successfully.";
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage());
}
 
// Close connection
unset($pdo);
?>

Sau khi cập nhật, bảng người sẽ trông giống như sau:

+----+------------+-----------+--------------------------+
| id | first_name | last_name | email          |
+----+------------+-----------+--------------------------+
| 1 | Peter   | Parker  | peterparker_new@mail.com |
| 2 | John    | Rambo   | johnrambo@mail.com    |
| 3 | Clark   | Kent   | clarkkent@mail.com    |
| 4 | John    | Carter  | johncarter@mail.com   |
| 5 | Harry   | Potter  | harrypotter@mail.com   |
+----+------------+-----------+--------------------------+

Cảnh báo: Mệnh đề WHERE trong lệnh UPDATE quy định cụ thể bản ghi được cập nhật. Nếu bạn bỏ qua mệnh đề WHERE, tất cả các bản ghi sẽ được cập nhật.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements