PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Thêm dữ liệu trong PHP bằng PDO

Hướng dẫn các bạn cách thêm một dữ liệu (Insert)/nhiều dữ liệu (Insert multiple rows) vào database trong lập trình PHP thông qua PDO bằng ví dụ cụ thể.

Để thêm một dữ liệu hoặc nhiều dữ liệu trong một dự án PHP là điều thường xuyên cần sử dụng. Trước đây trong hướng dẫn Thêm dữ liệu vào bảng bạn đã được học các cách thêm dữ liệu vào bảng, trong hướng dẫn này, bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng cách thêm một hoặc nhiều dữ liệu vào CSDL (Database) thông qua PDO.

Thêm một dữ liệu trong PHP bằng PDO

Cú pháp MySQL

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, value2, value3,...)

Ví dụ cụ thể

Ví dụ

<?php

$host   = 'localhost';
$db    = 'demophp';
$user   = 'root';
$password = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=UTF8";

try {
   $conn = new PDO($dsn, $user, $password, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);

} catch (PDOException $e) {
   echo $e->getMessage();
}

$data = [
   'title' => 'test title',
   'content' => 'test content'
];

$sql = 'INSERT INTO posts(title, content) VALUES(:title, :content)';

$statement = $conn->prepare($sql);

$statement->execute($data);

echo "Post saved successfully!";

Thêm nhiều dữ liệu trong PHP bằng PDO

Để thêm nhiều dữ liệu vào Database thông qua PDO các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây.

Ví dụ cụ thể

Ví dụ

<?php

$host   = 'localhost';
$db    = 'demophp';
$user   = 'root';
$password = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=UTF8";

try {
   $conn = new PDO($dsn, $user, $password, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);

} catch (PDOException $e) {
   echo $e->getMessage();
}

$data = [
   [
     'title' => 'test title 1',
     'content' => 'test content 1'
   ],
   [
     'title' => 'test title 2',
     'content' => 'test content 2'
   ],
   [
     'title' => 'test title 3',
     'content' => 'test content 3'
   ]
];

$sql = 'INSERT INTO posts(title, content) VALUES(:title, :content)';

$statement = $conn->prepare($sql);

foreach($data as $row) {
  $statement->execute($row); 
}

echo "Posts saved successfully!";

Hy vọng thông qua các ví dụ này đã giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng PDO

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements