PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Mệnh đề ORDER BY trong MySQL

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sắp xếp và hiển thị dữ liệu từ bảng MySQL theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng PHP.

Sắp xếp kết quả

Mệnh đề ORDER BY có thể được sử dụng trong kết hợp với câu lệnh SELECT để xem dữ liệu từ một bảng lệnh của một lĩnh vực cụ thể. Mệnh đề ORDER BY cho phép bạn xác định tên trường để sắp xếp lại và sự chỉ đạo sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.

Cú pháp cơ bản của mệnh đề này như sau:

SELECTcolumn_name(s)FROMtable_nameORDER BYcolumn_name(s)ASC|DESC

Hãy thực hiện một truy vấn SQL bằng cách sử dụng mệnh đề ORDER BY trong lệnh SELECT, sau đó chúng ta sẽ thực hiện truy vấn này thông qua việc chuyển nó đến hàm mysqli_query() để lấy dữ liệu theo thứ tự. Hãy xem xét bảng persons sau bên trong cơ sở dữ liệu demo :

+----+------------+-----------+----------------------+
| id | first_name | last_name | email        |
+----+------------+-----------+----------------------+
| 1 | Peter   | Parker  | peterparker@mail.com |
| 2 | John    | Rambo   | johnrambo@mail.com  |
| 3 | Clark   | Kent   | clarkkent@mail.com  |
| 4 | John    | Carter  | johncarter@mail.com |
| 5 | Harry   | Potter  | harrypotter@mail.com |
+----+------------+-----------+----------------------+

Mã PHP trong ví dụ sau chọn tất cả các hàng từ bảng persons và sắp xếp kết quả theo cột first_name theo thứ tự tăng dần theo bảng chữ cái.

Thủ tục

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($link === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
 
// Attempt select query execution with order by clause
$sql = "SELECT * FROM persons ORDER BY first_name";
if($result = mysqli_query($link, $sql)){
  if(mysqli_num_rows($result) > 0){
    echo "<table>";
      echo "<tr>";
        echo "<th>id</th>";
        echo "<th>first_name</th>";
        echo "<th>last_name</th>";
        echo "<th>email</th>";
      echo "</tr>";
    while($row = mysqli_fetch_array($result)){
      echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['first_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['last_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
      echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
    // Close result set
    mysqli_free_result($result);
  } else{
    echo "No records matching your query were found.";
  }
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
}
 
// Close connection
mysqli_close($link);
?>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($mysqli === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
}
 
// Attempt select query execution with order by clause
$sql = "SELECT * FROM persons ORDER BY first_name";
if($result = $mysqli->query($sql)){
  if($result->num_rows > 0){
    echo "<table>";
      echo "<tr>";
        echo "<th>id</th>";
        echo "<th>first_name</th>";
        echo "<th>last_name</th>";
        echo "<th>email</th>";
      echo "</tr>";
    while($row = $result->fetch_array()){
      echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['first_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['last_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
      echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
    // Free result set
    $result->free();
  } else{
    echo "No records matching your query were found.";
  }
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . $mysqli->error;
}
 
// Close connection
$mysqli->close();
?>

PDO

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
try{
  $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=demo", "root", "");
  // Set the PDO error mode to exception
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not connect. " . $e->getMessage());
}
 
// Attempt select query execution
try{
  $sql = "SELECT * FROM persons ORDER BY first_name";
  $result = $pdo->query($sql);
  if($result->rowCount() > 0){
    echo "<table>";
      echo "<tr>";
        echo "<th>id</th>";
        echo "<th>first_name</th>";
        echo "<th>last_name</th>";
        echo "<th>email</th>";
      echo "</tr>";
    while($row = $result->fetch()){
      echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['first_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['last_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
      echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
    // Free result set
    unset($result);
  } else{
    echo "No records matching your query were found.";
  }
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage());
}
 
// Close connection
unset($pdo);
?>

Sau khi sắp xếp kết quả, tập hợp kết quả sẽ giống như sau:

+----+------------+-----------+----------------------+
| id | first_name | last_name | email        |
+----+------------+-----------+----------------------+
| 3 | Clark   | Kent   | clarkkent@mail.com  |
| 5 | Harry   | Potter  | harrypotter@mail.com |
| 2 | John    | Rambo   | johnrambo@mail.com  |
| 4 | John    | Carter  | johncarter@mail.com |
| 1 | Peter   | Parker  | peterparker@mail.com |
+----+------------+-----------+----------------------+

Mẹo: Theo mặc định, mệnh đề ORDER BY sắp xếp các kết quả theo thứ tự tăng dần. Nếu bạn muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần, bạn có thể sử dụng từ khóa DESC.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements