PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Các hàm ngày và giờ trong PHP

Phần sau đây chứa danh sách các hàm ngày và giờ của PHP cùng với mô tả ngắn gọn.

Các hàm Ngày và Giờ trong PHP

Đây là danh sách đầy đủ các hàm ngày và giờ thuộc PHP 7. Các hàm này là một phần của lõi PHP nên bạn có thể sử dụng chúng trong tập lệnh của mình mà không cần cài đặt thêm.

checkdate() Xác thực một ngày Gregorian.
date_add() Thêm một lượng ngày, tháng, năm, giờ, phút và giây vào một ngày.
date_create_from_format() Trả về một đối tượng DateTime mới được định dạng theo định dạng đã chỉ định.
date_create() Trả về đối tượng DateTime mới.
date_date_set() Đặt một ngày mới.
date_default_timezone_get() Trả về múi giờ mặc định được sử dụng bởi tất cả các hàm ngày / giờ trong một tập lệnh.
date_default_timezone_set() Đặt múi giờ mặc định được sử dụng bởi tất cả các hàm ngày / giờ trong một tập lệnh.
date_diff() Trả về sự khác biệt giữa hai ngày.
date_format() Trả về một ngày được định dạng theo một định dạng được chỉ định.
date_get_last_errors() Trả về các cảnh báo và lỗi được tìm thấy trong khi phân tích cú pháp chuỗi ngày / giờ.
date_interval_create_from_date_string() Thiết lập DateInterval từ các phần tương đối của chuỗi.
date_interval_format() Định dạng khoảng thời gian.
date_isodate_set() Đặt ngày theo tiêu chuẩn ISO 8601.
date_modify() Sửa đổi dấu thời gian.
date_offset_get() Trả về độ lệch múi giờ.
date_parse_from_format() Trả về một mảng kết hợp với thông tin chi tiết về ngày đã cho được định dạng theo định dạng đã chỉ định.
date_parse() Trả về mảng liên kết với thông tin chi tiết về một ngày cụ thể.
date_sub() Trừ một số ngày, tháng, năm, giờ, phút và giây cho một ngày.
date_sun_info() Trả về một mảng với thông tin về hoàng hôn / bình minh và hoàng hôn bắt đầu / kết thúc cho một ngày và vị trí được chỉ định.
date_sunrise() Trả về thời gian mặt trời mọc cho một ngày và vị trí nhất định.
date_sunset() Trả về thời gian mặt trời lặn cho một ngày và vị trí nhất định.
date_time_set() Đặt thời gian.
date_timestamp_get() Trả về dấu thời gian Unix đại diện cho ngày tháng.
date_timestamp_set() Đặt ngày và giờ dựa trên dấu thời gian Unix.
date_timezone_get() Trả lại múi giờ liên quan đến DateTime đã cho.
date_timezone_set() Đặt múi giờ cho đối tượng DateTime.
date() Định dạng ngày và giờ địa phương.
getdate() Trả về thông tin ngày / giờ của dấu thời gian hoặc ngày / giờ địa phương hiện tại.
gettimeofday() Trả về thời gian hiện tại.
gmdate() Định dạng ngày và giờ GMT / UTC.
gmmktime() Nhận dấu thời gian Unix cho ngày GMT.
gmstrftime() Định dạng ngày và giờ GMT / UTC theo cài đặt ngôn ngữ.
idate() Định dạng ngày / giờ địa phương dưới dạng số nguyên.
localtime() Trả về giờ địa phương.
microtime() Trả lại dấu thời gian Unix hiện tại với micro giây.
mktime() Trả về dấu thời gian Unix cho một ngày.
strftime() Định dạng ngày / giờ địa phương theo cài đặt ngôn ngữ.
strptime() Phân tích cú pháp ngày / giờ được tạo bằng strftime ().
strtotime() Phân tích ngày giờ theo văn bản tiếng Anh thành dấu thời gian Unix.
time() Trả về thời gian hiện tại dưới dạng dấu thời gian Unix.
timezone_abbreviations_list() Trả về mảng liên kết chứa dst, offset và tên múi giờ.
timezone_identifiers_list() Trả về một mảng được lập chỉ mục chứa tất cả các số nhận dạng múi giờ đã xác định.
timezone_location_get() Trả về thông tin vị trí cho một múi giờ đã chỉ định.
timezone_name_from_abbr() Trả về tên múi giờ từ viết tắt.
timezone_name_get() Trả về tên của múi giờ.
timezone_offset_get() Trả về độ lệch múi giờ từ GMT.
timezone_open() Tạo đối tượng DateTimeZone mới.
timezone_transitions_get() Trả về tất cả các chuyển đổi cho múi giờ.
timezone_version_get() Trả về phiên bản hiện tại của múi giờb.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements