PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

PHP Cơ bản

Trong phần này sẽ đưa ra các ví dụ minh họa thực tế về PHP cơ bản để các bạn có cách nhìn tổng quan về cách sử dụng PHP Cơ bản.

Các ví dụ chi tiết sau đây sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng PHP cơ bản

Ví dụ "Hello, world" trong PHP

Ví dụ

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>PHP Hello World Application</title>
</head>
<body>

<?php
// Simple greeting message
echo "Hello, world!";
?>

</body>
</html>

Nhúng PHP trong HTML

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>A Simple PHP File</title>
</head>
<body>
  <h1><?php echo "Hello, world!"; ?></h1>
</body>
</html>

Chú thích một dòng trong PHP

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Comments</title>
</head>
<body>

<?php
  // This is a single line comment
	# This is also a single line comment
  echo 'Hello World!';
?>

</body>
</html>

Chú thích nhiều dòng trong PHP

Ví dụ

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>PHP Comments</title>
</head>
<body>

<?php
/*
This is a multiple line comment block
that spans across more than
one line
*/
echo "Hello, world!";
?>

</body>
</html>

Tạo biến trong PHP

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Variables</title>
</head>
<body>

<?php
$txt = "Hello World!";
$number = 10;

// Display variables value
echo $txt;
echo "<br>";
echo $number;
?>

</body>
</html>

Phân biệt chữ hoa chữ thường của tên biến PHP

Ví dụ

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Case Sensitivity in PHP</title>
</head>
<body>

<?php
// Assign values to variables
$color = "blue";
$Color = "red";
$COLOR = "green";
 
// Try to print variables values
echo "The color of the sky is " . $color . "<br>";
echo "The color of the sun is " . $Color . "<br>";
echo "The color of the tree is " . $COLOR . "<br>";
?>

</body>
</html>

Hy vọng qua các ví dụ cụ thể các bạn đã hiểu cơ bản cách dùng PHP

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements