PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Các kiểu dữ liệu PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu có sẵn trong PHP.

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các giá trị được gán cho một biến PHP có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm kiểu chuỗi đơn giản và kiểu số cho đến các kiểu dữ liệu phức tạp hơn như mảng và đối tượng.

PHP hỗ trợ tổng cộng tám kiểu dữ liệu nguyên thủy: Số nguyên, Số dấu chấm động hoặc Float, Chuỗi, Booleans, Mảng, Đối tượng, tài nguyên và NULL. Các kiểu dữ liệu này được sử dụng để xây dựng các biến. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận chi tiết từng một trong số chúng.

Số nguyên trong PHP

Số nguyên là số nguyên, không có dấu thập phân (..., -2, -1, 0, 1, 2, ...). Các số nguyên có thể được chỉ định theo ký hiệu thập phân (cơ số 10), thập lục phân (cơ số 16 - bắt đầu bằng 0x) hoặc bát phân (cơ số 8 - có tiền tố 0), tùy chọn trước dấu ( -hoặc +).

Ví dụ

<?php
$a = 123; // decimal number
var_dump($a);
echo "<br>";
 
$b = -123; // a negative number
var_dump($b);
echo "<br>";
 
$c = 0x1A; // hexadecimal number
var_dump($c);
echo "<br>";
 
$d = 0123; // octal number
var_dump($d);
?>

Ghi chú: Từ PHP 5.4+ nên bạn cũng có thể chỉ định số nguyên trong ký hiệu nhị phân (cơ số 2). Để sử dụng ký hiệu nhị phân đặt trước số bằng 0b (ví dụ $var = 0b11111111;).

Chuỗi trong PHP

Chuỗi là chuỗi các ký tự, trong đó mọi ký tự đều giống như một byte.

Một chuỗi có thể chứa các chữ cái, số và các ký tự đặc biệt và nó có thể lớn tới 2GB (tối đa 2147483647 byte). Cách đơn giản nhất để chỉ định một chuỗi là đặt nó trong dấu ngoặc đơn (ví dụ: 'Hello world!'), Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc kép ("Hello world!").

Ví dụ

<?php
$a = 'Hello world!';
echo $a;
echo "<br>";
 
$b = "Hello world!";
echo $b;
echo "<br>";
 
$c = 'Stay here, I\'ll be back.';
echo $c;
?>

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chuỗi trong hướng dẫn Chuỗi PHP .

Số chấm động PHP

Số dấu chấm động (còn được gọi là "số thực", "số kép" hoặc "số thực") là số thập phân, như được minh họa trong ví dụ bên dưới.

Ví dụ

<?php
$a = 1.234;
var_dump($a);
echo "<br>";
 
$b = 10.2e3;
var_dump($b);
echo "<br>";
 
$c = 4E-10;
var_dump($c);
?>

PHP Booleans

Boolean giống như một công tắc, nó chỉ có hai giá trị có thể 1(true) hoặc 0(false).

Ví dụ

<?php
// Assign the value TRUE to a variable
$show_error = true;
var_dump($show_error);
?>

Mảng PHP

Mảng là một biến có thể chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Sẽ rất hữu ích khi tổng hợp một loạt các mục có liên quan với nhau, ví dụ như một tập hợp các tên quốc gia hoặc thành phố.

Mảng được định nghĩa chính thức là một tập hợp các giá trị dữ liệu được lập chỉ mục. Mỗi chỉ mục (còn được gọi là khóa) của một mảng là duy nhất và tham chiếu đến một giá trị tương ứng.

Ví dụ

<?php
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
var_dump($colors);
echo "<br>";
 
$color_codes = array(
  "Red" => "#ff0000",
  "Green" => "#00ff00",
  "Blue" => "#0000ff"
);
var_dump($color_codes);
?>

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về mảng trong hướng dẫn PHP Array .

Đối tượng PHP (PHP Objects)

Đối tượng là một kiểu dữ liệu không chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu mà còn thông tin về cách xử lý dữ liệu đó. Một đối tượng là một thể hiện cụ thể của một lớp đóng vai trò như các khuôn mẫu cho các đối tượng. Các đối tượng được tạo dựa trên mẫu này thông qua từ khóa mới.

Mọi đối tượng đều có các thuộc tính và phương thức tương ứng với các thuộc tính và phương thức của lớp cha của nó. Mỗi cá thể đối tượng là hoàn toàn độc lập, với các thuộc tính và phương thức riêng, do đó có thể được thao tác độc lập với các đối tượng khác của cùng một lớp.

Đây là một ví dụ đơn giản về định nghĩa lớp theo sau là tạo đối tượng.

Ví dụ

<?php
// Class definition
class greeting{
  // properties
  public $str = "Hello World!";
  
  // methods
  function show_greeting(){
    return $this->str;
  }
}
 
// Create object from class
$message = new greeting;
var_dump($message);
?>

Mẹo: Các phần tử dữ liệu được lưu trữ trong một đối tượng được gọi là thuộc tính của nó và thông tin hoặc mã mô tả cách xử lý dữ liệu được gọi là các phương thức của đối tượng.

PHP NULL

Giá trị NULL đặc biệt được sử dụng để đại diện cho các biến trống trong PHP. Một biến kiểu NULL là một biến không có bất kỳ dữ liệu nào. NULL là giá trị duy nhất có thể có của kiểu null.

Ví dụ

<?php
$a = NULL;
var_dump($a);
echo "<br>";
 
$b = "Hello World!";
$b = NULL;
var_dump($b);
?>

Khi một biến được tạo mà không có giá trị trong PHP giống như $var;nó sẽ tự động được gán giá trị null. Nhiều nhà phát triển PHP mới làm quen đã nhầm lẫn coi cả hai $var1 = NULL;$var2 = "";giống nhau, nhưng điều này không đúng. Cả hai biến đều khác nhau - biến $var1có giá trị null trong khi $var2cho biết không có giá trị nào được gán cho nó.

Tài nguyên PHP (PHP Resources)

Tài nguyên là một biến đặc biệt, chứa một tham chiếu đến tài nguyên bên ngoài.

Các biến tài nguyên thường giữ các trình xử lý đặc biệt cho các tệp đã mở và các kết nối cơ sở dữ liệu.

Ví dụ

<?php
// Open a file for reading
$handle = fopen("note.txt", "r");
var_dump($handle);
echo "<br>";
 
// Connect to MySQL database server with default setting
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "");
var_dump($link);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements