PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Xóa dữ liệu trong PHP bằng PDO

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong PHP bằng PDO chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể: Positional Placeholders, Named Placeholders, sử dụng phương thức bindParam()

Như ví dụ trước Update dữ liệu trong PHP bằng PDO chúng ta sẽ dùng cơ sở dữ liệu đó để xóa những bài viết trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp xóa dữ liệu MySQL

DELETE FROM table_name WHERE condition;


Áp dụng thực tế trong ví dụ này thì cú pháp sẽ là:

DELETE FROM posts WHERE id=1;

Vậy là qua cú pháp chúng ta sẽ có các cách xóa dữ liệu thông qua PDO như sau:

Xóa dữ liệu với Phần giữ chỗ Vị trí

Ví dụ

<?php

$host   = 'localhost';
$db    = 'demophp';
$user   = 'root';
$password = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=UTF8";

try {
   $conn = new PDO($dsn, $user, $password, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);

} catch (PDOException $e) {
   echo $e->getMessage();
}

$data = [1];

$sql = "DELETE FROM posts WHERE id=?";

$statement = $conn->prepare($sql);

if($statement->execute($data)) {
 echo "Post deleted successfully!";
}

?>

Xóa dữ liệu với phần giữ chỗ được đặt tên

Ví dụ

<?php

$host   = 'localhost';
$db    = 'demophp';
$user   = 'root';
$password = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=UTF8";

try {
   $conn = new PDO($dsn, $user, $password, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);

} catch (PDOException $e) {
   echo $e->getMessage();
}

$data = [
   'id' => 3
];

$sql = "DELETE FROM posts WHERE id=:id";

$statement = $conn->prepare($sql);

if($statement->execute($data)) {
 echo "Post deleted successfully!";
}

?>

Xóa dữ liệu với phần giữ chỗ được đặt tên bằng phương thức bindParam()

Ví dụ

<?php

$host   = 'localhost';
$db    = 'demophp';
$user   = 'root';
$password = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=UTF8";

try {
   $conn = new PDO($dsn, $user, $password, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);

} catch (PDOException $e) {
   echo $e->getMessage();
}

$data = [
   'id' => 4
];

$sql = "DELETE FROM posts WHERE id=:id";

$statement = $conn->prepare($sql);

$statement->bindParam(':id', $data['id'], PDO::PARAM_INT);

if($statement->execute()) {
   echo "Post deleted successfully!";
}

?>

Vậy là qua bài viết này và các hướng dẫn: Thêm dữ liệu trong PHP bằng PDO, Update dữ liệu trong PHP bằng PDO các bạn đã có được những kiến thức cần thiết để thực hiện với cơ sở dữ liệu trong các dự án PHP thông qua PDO.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements