PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Các hàm về chuỗi trong PHP

Tổng hợp các hàm về chuỗi trong PHP 7, giới thiệu ngắn gọn và cách sử dụng

Hàm về chuỗi trong PHP

Dưới đây là danh sách đầy đủ các hàm chuỗi thuộc PHP 7. Các hàm này là một phần của lõi PHP nên bạn có thể sử dụng chúng trong tập lệnh của mình mà không cần cài đặt thêm.

addcslashes() Trả về một chuỗi có dấu gạch chéo ngược trước các ký tự được chỉ định.
addslashes() Trả về một chuỗi có dấu gạch chéo ngược trước các ký tự cần được thoát. Các ký tự này là dấu nháy đơn ('), dấu nháy kép ("), dấu gạch chéo ngược (\) và NULL.
bin2hex() Chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành các giá trị thập lục phân.
chop() Bỏ khoảng trắng (hoặc các ký tự khác) khỏi phần cuối của một chuỗi. Bí danh của rtrim()chức năng.
chr() Trả về một chuỗi một ký tự chứa ký tự được chỉ định bởi ASCII.
chunk_split() Tách một chuỗi thành nhiều đoạn nhỏ hơn.
convert_cyr_string() Chuyển đổi một chuỗi từ một bộ ký tự Cyrillic sang một chuỗi khác.
convert_uudecode() Giải mã một chuỗi chưa được mã hóa.
convert_uuencode() Mã hóa một chuỗi bằng thuật toán uuencode.
count_chars() Trả về thông tin về các ký tự được sử dụng trong một chuỗi.
crc32() Tính đa thức crc32 của một chuỗi.
crypt() Mã hóa chuỗi một chiều (hoặc băm).
echo() Xuất ra một hoặc nhiều chuỗi.
explode() Tách một chuỗi thành một mảng bởi một chuỗi được chỉ định.
fprintf() Ghi một chuỗi được định dạng vào một luồng đầu ra được chỉ định.
get_html_translation_table() Trả về bảng dịch được sử dụng bởi htmlspecialchars()htmlentities()
hebrev() Chuyển đổi văn bản tiếng Do Thái hợp lý sang văn bản trực quan.
hex2bin() Giải mã một chuỗi nhị phân được mã hóa theo phương thức hexadecimally.
html_entity_decode() Chuyển đổi tất cả các thực thể HTML sang các ký tự áp dụng của chúng.
htmlentities() Chuyển đổi tất cả các ký tự áp dụng thành các thực thể HTML.
htmlspecialchars_decode() Chuyển đổi các thực thể HTML đặc biệt trở lại các ký tự.
htmlspecialchars() Chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành các thực thể HTML.
implode() Trả về một chuỗi bằng cách nối các phần tử của một mảng với một chuỗi được chỉ định.
join() Bí danh của implode()chức năng.
lcfirst() Chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ thường.
levenshtein() Tính khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi.
localeconv() Trả về thông tin định dạng số và tiền tệ được bản địa hóa.
ltrim() Loại bỏ khoảng trắng (hoặc các ký tự khác) khỏi đầu chuỗi.
md5() Tính băm md5 của một chuỗi.
md5_file() Tính toán băm md5 của một tệp.
metaphone() Tính khóa ẩn của một chuỗi.
nl_langinfo() Trả về thông tin địa phương cụ thể.
nl2br() Chèn ngắt dòng HTML trước tất cả các dòng mới trong một chuỗi.
number_format() Định dạng một số với hàng nghìn được nhóm lại.
ord() Trả về giá trị ASCII của ký tự đầu tiên của một chuỗi.
parse_str() Phân tích cú pháp chuỗi thành các biến.
print() Xuất ra một chuỗi.
printf() Xuất ra một chuỗi được định dạng.
quoted_printable_decode() Chuyển đổi một chuỗi có thể in được trích dẫn thành chuỗi 8 bit.
quoted_printable_encode() Chuyển đổi chuỗi 8 bit thành chuỗi có thể in được trích dẫn.
quotemeta() Trích dẫn các ký tự meta.
rtrim() Loại bỏ khoảng trắng (hoặc các ký tự khác) khỏi phần cuối của một chuỗi.
setlocale() Đặt thông tin ngôn ngữ.
sha1() Tính toán băm sha1 của một chuỗi.
sha1_file() Tính toán băm sha1 của một tệp.
similar_text() Tính độ giống nhau giữa hai chuỗi.
soundex() Tính khóa soundex của một chuỗi.
sprintf() Trả về một chuỗi được định dạng.
sscanf() Phân tích cú pháp đầu vào từ một chuỗi theo một định dạng.
str_getcsv() Phân tích cú pháp một chuỗi CSV thành một mảng.
str_ireplace() Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi tìm kiếm bằng chuỗi thay thế. Phiên bản không phân biệt chữ hoa chữ thường của str_replace().
str_pad() Độn một chuỗi đến một độ dài nhất định với một chuỗi khác.
str_repeat() Lặp lại một chuỗi một số lần được chỉ định.
str_replace() Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi tìm kiếm bằng chuỗi thay thế (phân biệt chữ hoa chữ thường).
str_rot13() Thực hiện mã hóa ROT13 trên một chuỗi.
str_shuffle() Trộn ngẫu nhiên tất cả các ký tự trong một chuỗi.
str_split() Tách một chuỗi thành một mảng.
str_word_count() Đếm số từ trong một chuỗi.
strcasecmp() So sánh an toàn nhị phân của hai chuỗi (không phân biệt chữ hoa chữ thường).
strchr() Tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác. Bí danh của strstr()chức năng.
strcmp() So sánh an toàn nhị phân của hai chuỗi (phân biệt chữ hoa chữ thường).
strcoll() So sánh dựa trên ngôn ngữ của hai chuỗi (phân biệt chữ hoa chữ thường).
strcspn() Trả về số ký tự được tìm thấy trong một chuỗi trước khi tìm thấy bất kỳ phần nào của một số ký tự được chỉ định.
strip_tags() Tách các thẻ HTML và PHP khỏi một chuỗi.
stripcslashes() Bỏ dấu ngoặc kép một chuỗi được trích dẫn bằngaddcslashes()
stripos() Tìm vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con không phân biệt chữ hoa chữ thường trong một chuỗi.
stripslashes() Bỏ dấu ngoặc kép một chuỗi được trích dẫn.
stristr() Tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác (không phân biệt chữ hoa chữ thường). Phiên bản không phân biệt chữ hoa chữ thường củastrstr()
strlen() Trả về độ dài của một chuỗi.
strnatcasecmp() So sánh hai chuỗi bằng thuật toán "thứ tự tự nhiên" (không phân biệt chữ hoa chữ thường).
strnatcmp() So sánh hai chuỗi bằng thuật toán "thứ tự tự nhiên" (phân biệt chữ hoa chữ thường).
strncasecmp() So sánh chuỗi an toàn nhị phân của n ký tự đầu tiên (không phân biệt chữ hoa chữ thường).
strncmp() So sánh chuỗi an toàn nhị phân của n ký tự đầu tiên (phân biệt chữ hoa chữ thường).
strpbrk() Tìm kiếm một chuỗi cho bất kỳ bộ ký tự nào.
strpos() Tìm vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi.
strrchr() Tìm lần xuất hiện cuối cùng của một ký tự trong một chuỗi.
strrev() Đảo ngược một chuỗi.
strripos() Tìm vị trí của lần xuất hiện cuối cùng của một chuỗi bên trong một chuỗi khác (không phân biệt chữ hoa chữ thường).
strrpos() Tìm vị trí của lần xuất hiện cuối cùng của một chuỗi bên trong một chuỗi khác (phân biệt chữ hoa chữ thường).
strspn() Trả về số ký tự được tìm thấy trong một chuỗi chỉ chứa các ký tự từ một danh sách biểu đồ được chỉ định.
strstr() Tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác (phân biệt chữ hoa chữ thường).
strtok() Tách một chuỗi thành các chuỗi nhỏ hơn.
strtolower() Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.
strtoupper() Chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.
strtr() Dịch các ký tự hoặc thay thế các chuỗi con.
substr() Trả về một phần của chuỗi.
substr_compare() So sánh của hai chuỗi từ một vị trí bắt đầu được chỉ định cho đến độ dài của phép so sánh. So sánh là an toàn nhị phân và tùy chọn phân biệt chữ hoa chữ thường.
substr_count() Đếm số lần một chuỗi con xuất hiện trong một chuỗi.
substr_replace() Thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác.
trim() Loại bỏ khoảng trắng (hoặc các ký tự khác) từ đầu và cuối chuỗi.
ucfirst() Chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa.
ucwords() Chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi thành chữ hoa.
vfprintf() Ghi một chuỗi được định dạng vào một luồng đầu ra được chỉ định.
vprintf() Xuất ra một chuỗi được định dạng.
vsprintf() Trả về một chuỗi được định dạng.
wordwrap() Bao bọc một chuỗi thành một số ký tự nhất định.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements