PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Hằng số ma thuật

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm việc với các hằng số ma thuật trong PHP.

Hằng số ma thuật là gì ?

Trong chương Hằng số PHP, chúng ta đã học cách định nghĩa và sử dụng hằng số trong tập lệnh PHP.

Ngoài ra, PHP cũng cung cấp một tập hợp các hằng số được xác định trước đặc biệt thay đổi tùy thuộc vào nơi chúng được sử dụng. Những hằng số này được gọi là hằng số ma thuật. Ví dụ: giá trị của __LINE__ phụ thuộc vào dòng mà nó được sử dụng trong tập lệnh của bạn.

Hằng số ma thuật bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới và kết thúc bằng hai dấu gạch dưới. Phần sau đây mô tả một số hằng số PHP kỳ diệu hữu ích nhất.

__LINE__

Hằng số __LINE__ trả về số dòng hiện tại của tập tin, như thế này:

Ví dụ

<?php
echo "Line number " . __LINE__ . "<br>"; // Displays: Line number 2
echo "Line number " . __LINE__ . "<br>"; // Displays: Line number 3
echo "Line number " . __LINE__ . "<br>"; // Displays: Line number 4
?>


__FILE__

Hằng số __FILE__ trả về đường dẫn đầy đủ và tên của file PHP đang được thực thi. Nếu được sử dụng bên trong Include , tên của tệp trong include được sẽ được trả về.

Ví dụ

<?php
// Displays the absolute path of this file
echo "The full path of this file is: " . __FILE__;
?>

__DIR__

Hằng số __DIR__ trả về thư mục của tập tin. Nếu được sử dụng bên trong Include , thư mục của tệp được bao gồm sẽ được trả về. Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<?php
// Displays the directory of this file
echo "The directory of this file is: " . __DIR__;
?>

__FUNCTION__

Hằng số __FUNCTION__ trả về tên của hàm hiện tại.

Ví dụ

<?php
function myFunction(){
  echo "The function name is - " . __FUNCTION__;
}
myFunction(); // Displays: The function name is - myFunction
?>

__CLASS__

Hằng số __CLASS__ trả về tên của hiện tại lớp . Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<?php
class MyClass
{
  public function getClassName(){
    return __CLASS__;
  }
}
$obj = new MyClass();
echo $obj->getClassName(); // Displays: MyClass
?>


__METHOD__

Hằng số __METHOD__ trả về tên của phương thức của lớp hiện tại.

Ví dụ

<?php
class Sample
{
  public function myMethod(){
    echo __METHOD__;
  }
}
$obj = new Sample();
$obj->myMethod(); // Displays: Sample::myMethod
?>

__NAMESPACE__

Hằng số __NAMESPACE__ trả về tên của namespace hiện hành.

Ví dụ

<?php
namespace MyNamespace;
class MyClass
{
  public function getNamespace(){
    return __NAMESPACE__;
  }
}
$obj = new MyClass();
echo $obj->getNamespace(); // Displays: MyNamespace
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements