PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Lọc bản ghi với WHERE

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chọn các bản ghi từ bảng cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên các điều kiện cụ thể bằng PHP.

Lọc bản ghi

Mệnh đề WHERE được sử dụng để trích xuất chỉ những hồ sơ mà đáp ứng một điều kiện nhất định.

Cú pháp cơ bản của mệnh đề WHERE như sau:

SELECTcolumn_name(s)FROMtable_nameWHEREcolumn_name operator value

Hãy tạo một truy vấn SQL bằng cách sử dụng mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT, sau đó chúng ta sẽ thực hiện truy vấn này thông qua việc chuyển nó đến hàm mysqli_query() để lấy dữ liệu đã lọc.

Hãy xem xét chúng ta có một bảng persons bên trong cơ sở dữ liệu demo có các bản ghi sau:

Ví dụ

+----+------------+-----------+----------------------+
| id | first_name | last_name | email        |
+----+------------+-----------+----------------------+
| 1 | Peter   | Parker  | peterparker@mail.com |
| 2 | John    | Rambo   | johnrambo@mail.com  |
| 3 | Clark   | Kent   | clarkkent@mail.com  |
| 4 | John    | Carter  | johncarter@mail.com |
| 5 | Harry   | Potter  | harrypotter@mail.com |
+----+------------+-----------+----------------------+


Đoạn mã PHP sau đây chọn tất cả các hàng từ bảng persons trong đó first_name = 'john':

Thủ tục

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($link === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
 
// Attempt select query execution
$sql = "SELECT * FROM persons WHERE first_name='john'";
if($result = mysqli_query($link, $sql)){
  if(mysqli_num_rows($result) > 0){
    echo "<table>";
      echo "<tr>";
        echo "<th>id</th>";
        echo "<th>first_name</th>";
        echo "<th>last_name</th>";
        echo "<th>email</th>";
      echo "</tr>";
    while($row = mysqli_fetch_array($result)){
      echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['first_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['last_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
      echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
    // Close result set
    mysqli_free_result($result);
  } else{
    echo "No records matching your query were found.";
  }
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
}
 
// Close connection
mysqli_close($link);
?>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($mysqli === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
}
 
// Attempt select query execution
$sql = "SELECT * FROM persons WHERE first_name='john'";
if($result = $mysqli->query($sql)){
  if($result->num_rows > 0){
    echo "<table>";
      echo "<tr>";
        echo "<th>id</th>";
        echo "<th>first_name</th>";
        echo "<th>last_name</th>";
        echo "<th>email</th>";
      echo "</tr>";
    while($row = $result->fetch_array()){
      echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['first_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['last_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
      echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
    // Free result set
    $result->free();
  } else{
    echo "No records matching your query were found.";
  }
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . $mysqli->error;
}
 
// Close connection
$mysqli->close();
?>

PDO

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
try{
  $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=demo", "root", "");
  // Set the PDO error mode to exception
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not connect. " . $e->getMessage());
}
 
// Attempt select query execution
try{
  $sql = "SELECT * FROM persons WHERE first_name='john'"; 
  $result = $pdo->query($sql);
  if($result->rowCount() > 0){
    echo "<table>";
      echo "<tr>";
        echo "<th>id</th>";
        echo "<th>first_name</th>";
        echo "<th>last_name</th>";
        echo "<th>email</th>";
      echo "</tr>";
    while($row = $result->fetch()){
      echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['first_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['last_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
      echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
    // Free result set
    unset($result);
  } else{
    echo "No records matching your query were found.";
  }
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage());
}
 
// Close connection
unset($pdo);
?>

Sau khi lọc, tập hợp kết quả sẽ giống như sau:

+----+------------+-----------+---------------------+
| id | first_name | last_name | email        |
+----+------------+-----------+---------------------+
| 2 | John    | Rambo   | johnrambo@mail.com |
| 4 | John    | Carter  | johncarter@mail.com |
+----+------------+-----------+---------------------+

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements