PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Chuỗi trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ và thao tác với các chuỗi trong PHP.

Chuỗi trong PHP là gì

Chuỗi là một chuỗi các chữ cái, số, ký tự đặc biệt và các giá trị số học hoặc kết hợp của tất cả. Cách đơn giản nhất để tạo một chuỗi là đặt chuỗi ký tự (nghĩa là các ký tự chuỗi) trong dấu ngoặc đơn ('), như sau:

$my_string = 'Hello World';

Bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc kép ("). Tuy nhiên, dấu ngoặc kép đơn và dấu ngoặc kép hoạt động theo những cách khác nhau. Các chuỗi nằm trong dấu ngoặc đơn được coi gần như theo nghĩa đen, trong khi các chuỗi được phân tách bằng dấu ngoặc kép thay thế các biến bằng chuỗi biểu diễn của chúng cũng như diễn giải đặc biệt các chuỗi thoát nhất định.

Các thay thế trình tự thoát là:

 • \n được thay thế bằng ký tự dòng mới
 • \r được thay thế bằng ký tự xuống dòng
 • \t được thay thế bằng ký tự tab
 • \$được thay thế bằng chính ký hiệu đô la ($)
 • \"được thay thế bằng một dấu ngoặc kép (")
 • \\được thay thế bằng một dấu gạch chéo ngược (\)

Dưới đây là một ví dụ để làm rõ sự khác biệt giữa các chuỗi được dùng trong dấu ngoặc đơn và kép:

Ví dụ

<?php
$my_str = 'World';
echo "Hello, $my_str!<br>";   // Displays: Hello World!
echo 'Hello, $my_str!<br>';   // Displays: Hello, $my_str!
 
echo '<pre>Hello\tWorld!</pre>'; // Displays: Hello\tWorld!
echo "<pre>Hello\tWorld!</pre>"; // Displays: Hello  World!
echo 'I\'ll be back';      // Displays: I'll be back
?>

Thao tác với chuỗi trong PHP

PHP cung cấp nhiều hàm tích hợp để thao tác với chuỗi như tính độ dài của chuỗi, tìm chuỗi con hoặc ký tự, thay thế một phần của chuỗi bằng các ký tự khác nhau, tách chuỗi và nhiều hàm khác. Dưới đây là ví dụ của một số chức năng này.

Tính độ dài của một chuỗi

Hàm strlen() được sử dụng để tính toán số lượng ký tự trong một chuỗi. Nó cũng bao gồm các khoảng trống bên trong chuỗi.

Ví dụ

<?php
$my_str = 'Welcome to Tutorial Republic';
 
// Xuất ra: 28
echo strlen($my_str);
?>

Đếm số từ trong một chuỗi

Hàm str_word_count() đếm số từ trong một chuỗi.

Ví dụ

<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
 
// Kết quả: 9
echo str_word_count($my_str);
?>

Thay thế văn bản trong chuỗi

Hàm str_replace() thay thế tất cả các lần xuất hiện của văn bản tìm kiếm trong chuỗi mục tiêu.

Ví dụ

<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// Display replaced string
echo str_replace("facts", "truth", $my_str);
?>

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

<span>If the truth do not fit the theory, change the truth.</span>

Bạn có thể tùy chọn chuyển đối số thứ tư vào hàm str_replace() để biết số lần các thay thế chuỗi đã được thực hiện, như thế này.

Ví dụ

<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// Perform string replacement
str_replace("facts", "truth", $my_str, $count);
 
// Display number of replacements performed
echo "The text was replaced $count times.";
?>

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

The text was replaced 2 times..

Đảo ngược một chuỗi

Hàm strrev() đảo ngược một chuỗi.

Ví dụ

<?php
$my_str = 'You can do anything, but not everything.';
 
// Display reversed string
echo strrev($my_str);
?>

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

<span>.gnihtyreve ton tub ,gnihtyna od nac uoY</span>

Tham chiếu chuỗi PHP

Để có danh sách đầy đủ các hàm chuỗi hữu ích, vui lòng xem Các hàm về chuỗi trong PHP

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements