PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Tạo cơ sở dữ liệu

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL bằng PHP.

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP

Bây giờ bạn đã hiểu cách mở kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thực thi truy vấn SQL để tạo cơ sở dữ liệu.

Trước khi lưu hoặc truy cập dữ liệu, trước tiên chúng ta cần tạo một cơ sở dữ liệu. Câu lệnh CREATE DATABASE được sử dụng để tạo một cơ sở dữ liệu mới trong MySQL.

Hãy tạo một truy vấn SQL bằng câu lệnh CREATE DATABASE, sau đó chúng ta sẽ thực thi truy vấn SQL này thông qua việc chuyển nó đến hàm mysqli_query() để cuối cùng tạo cơ sở dữ liệu của chúng ta. Ví dụ sau tạo một cơ sở dữ liệu có tên là demo .

Thủ tục

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "");
 
// Check connection
if($link === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
 
// Attempt create database query execution
$sql = "CREATE DATABASE demo";
if(mysqli_query($link, $sql)){
  echo "Database created successfully";
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
}
 
// Close connection
mysqli_close($link);
?>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "");
 
// Check connection
if($mysqli === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
}
 
// Attempt create database query execution
$sql = "CREATE DATABASE demo";
if($mysqli->query($sql) === true){
  echo "Database created successfully";
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . $mysqli->error;
}
 
// Close connection
$mysqli->close();
?>

PDO

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
try{
  $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;", "root", "");
  // Set the PDO error mode to exception
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not connect. " . $e->getMessage());
}
 
// Attempt create database query execution
try{
  $sql = "CREATE DATABASE demo";
  $pdo->exec($sql);
  echo "Database created successfully";
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage());
}
 
// Close connection
unset($pdo);
?>

Mẹo: Đặt thuộc tính PDO::ATTR_ERRMODE vao PDO::ERRMODE_EXCEPTION yêu cầu PDO đưa các ngoại lệ bất cứ khi nào xảy ra lỗi cơ sở dữ liệu.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements