PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Lệnh Switch, Case trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh switch-case để kiểm tra hoặc đánh giá một biểu thức với các giá trị khác nhau trong PHP.

Lệnh If… Else và Switch… Case trong PHP

Câu lệnh switch-case là một câu lệnh thay thế cho câu lệnh if-elseif-else, gần như thực hiện điều tương tự. Câu lệnh switch-case kiểm tra một biến đối với một chuỗi giá trị cho đến khi nó tìm thấy một kết quả phù hợp, rồi thực thi khối mã tương ứng với sự phù hợp đó.

switch (n) {
    case label1:
        // Mã được thực thi if n = label1
        break;
    case label2:
        // Mã được thực thi if n = label2
        break;
    ...
    default :
        // Mã được thực thi nếu n khác với tất cả các nhãn
}

Hãy xem xét ví dụ sau, ví dụ này hiển thị một thông báo khác nhau cho mỗi ngày.

Ví dụ

<?php
$today = date("D");
switch($today){
  case "Mon":
    echo "Today is Monday. Clean your house.";
    break;
  case "Tue":
    echo "Today is Tuesday. Buy some food.";
    break;
  case "Wed":
    echo "Today is Wednesday. Visit a doctor.";
    break;
  case "Thu":
    echo "Today is Thursday. Repair your car.";
    break;
  case "Fri":
    echo "Today is Friday. Party tonight.";
    break;
  case "Sat":
    echo "Today is Saturday. Its movie time.";
    break;
  case "Sun":
    echo "Today is Sunday. Do some rest.";
    break;
  default:
    echo "No information available for that day.";
    break;
}
?>

Các lệnh switch-case khác với lệnh if-elseif-else trong một cách quan trọng. Câu lệnh switch thực thi từng dòng (tức là câu lệnh theo câu lệnh) và một khi PHP tìm thấy một câu lệnh case đánh giá là true, nó không chỉ thực thi mã tương ứng với câu lệnh trường hợp đó mà còn thực thi tất cả các casecâu lệnh tiếp theo cho đến cuối khối switchmột cách tự động.

Để ngăn chặn điều này, hãy thêm một breakcâu lệnh vào cuối mỗi khối case. Câu lệnh  breakyêu cầu PHP thoát ra khỏi khối câu lệnh switch-case khi nó thực thi mã được liên kết với trường hợp đúng đầu tiên.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements