PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Các hàm lịch PHP

Phần sau đây chứa danh sách các hàm về lịch trong lập trình PHP cùng với mô tả ngắn gọn.

Hàm về lịch trong PHP

Dưới đây là danh sách đầy đủ các hàm về lịch thuộc PHP 7. Các hàm này là một phần của lõi PHP nên bạn có thể sử dụng chúng trong tập lệnh của mình mà không cần cài đặt thêm.

cal_days_in_month() Trả về số ngày trong tháng cho một năm và lịch cụ thể.
cal_from_jd() Chuyển đổi Đếm ngày Julian thành một ngày trong lịch cụ thể.
cal_info() Trả về thông tin về một lịch cụ thể.
cal_to_jd() Chuyển đổi một ngày trong lịch cụ thể thành Đếm ngày Julian.
easter_date() Trả về dấu thời gian Unix cho nửa đêm vào Lễ Phục sinh của năm nhất định.
easter_days() Trả về số ngày sau ngày 21 tháng 3 mà Lễ Phục sinh rơi vào một năm nhất định.
frenchtojd() Chuyển đổi ngày từ Lịch Cộng hòa Pháp thành Số ngày Julian.
gregoriantojd() Chuyển đổi một ngày Gregorian thành một ngày Julian.
jddayofweek() Trả về ngày trong tuần.
jdmonthname() Trả về tên tháng.
jdtofrench() Chuyển đổi số ngày Julian thành ngày của Cộng hòa Pháp.
jdtogregorian() Chuyển đổi số ngày Julian thành ngày Gregorian.
jdtojewish() Chuyển đổi số ngày Julian thành ngày theo lịch của người Do Thái.
jdtojulian() Chuyển đổi Số ngày Julian thành Ngày theo lịch Julian.
jdtounix() Chuyển Ngày Julian thành dấu thời gian Unix.
jewishtojd() Chuyển đổi một ngày trong Lịch Do Thái sang Đếm ngày Julian.
juliantojd() Chuyển đổi ngày của Lịch Julian thành Số ngày của Julian.
unixtojd() Chuyển đổi dấu thời gian Unix thành Ngày Julian.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements