PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Câu lệnh echo và print của PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh echo và các print của PHP để hiển thị đầu ra trong trình duyệt web.

Câu lệnh echo trong PHP

Câu lệnh echo có thể xuất ra một hoặc nhiều chuỗi.Nói chung, câu lệnh echo có thể hiển thị bất kỳ thứ gì có thể hiển thị cho trình duyệt, chẳng hạn như chuỗi, số, giá trị biến, kết quả của biểu thức, v.v.

Vì echo là một cấu trúc ngôn ngữ không thực sự là một hàm (như câu lệnh if), bạn có thể sử dụng nó mà không cần dấu ngoặc đơn, ví dụechohoặcecho().Tuy nhiên, nếu bạn muốn truyền nhiều hơn một tham số cho echo, các tham số không được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Hiển thị chuỗi văn bản

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị một chuỗi văn bản với câu lệnh echo:

Ví dụ

<?php
// Displaying string of text
echo "Hello World!";
?>

Kết quả của đoạn mã PHP trên sẽ giống như sau:

Hello World!

Hiển thị mã HTML

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị mã HTML bằng câu lệnh echo:

Ví dụ

<?php
// Displaying HTML code
echo "<h4>This is a simple heading.</h4>";
echo "<h4 style='color: red;'>This is heading with style.</h4>";
?>

Kết quả của đoạn mã PHP trên sẽ giống như sau:

This is a simple heading.

This is heading with style.

Hiển thị các biến

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị biến bằng câu lệnh echo:

Ví dụ

<?php
// Defining variables
$txt = "Hello World!";
$num = 123456789;
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
 
// Displaying variables
echo $txt;
echo "<br>";
echo $num;
echo "<br>";
echo $colors[0];
?>

Kết quả của đoạn mã PHP trên sẽ giống như sau:

Hello World!

123456789

Red

Câu lệnh print trong PHP

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh print (thay thế cho echo) để hiển thị đầu ra cho trình duyệt.Giống như echo, print cũng là một cấu trúc ngôn ngữ không phải là một hàm thực.Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng nó mà không có dấu ngoặc đơn như:printhoặcprint().

Cả haiechoprintcâu lệnh hoạt động theo cùng một cách ngoại trừ câu lệnh print chỉ có thể xuất ra một chuỗi và luôn trả về 1. Đó là lý do tại sao câu lệnh echo được coi là nhanh hơn một chút so với câu lệnh printvì nó không trả về bất kỳ giá trị nào.

Hiển thị chuỗi văn bản

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị một chuỗi văn bản với câu lệnh print:

Ví dụ

<?php
// Displaying string of text
print "Hello World!";
?>

Kết quả của đoạn mã PHP trên sẽ giống như sau:

Hello World!

Hiển thị mã HTML

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị mã HTML bằng câu lệnh print:

Ví dụ

<?php
// Displaying HTML code
print "<h4>This is a simple heading.</h4>";
print "<h4 style='color: red;'>This is heading with style.</h4>";
?>

Kết quả của đoạn mã PHP trên sẽ giống như sau:

This is a simple heading.

This is heading with style.

Hiển thị các biến

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị biến bằng câu lệnh print:

Ví dụ

<?php
// Defining variables
$txt = "Hello World!";
$num = 123456789;
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
 
// Displaying variables
print $txt;
print "<br>";
print $num;
print "<br>";
print $colors[0];
?>

Kết quả của đoạn mã PHP trên sẽ giống như sau:

Hello World!

123456789

Red

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements