PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Tạo bảng

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP.

Tạo bảng bên trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP

Trong chương trước, chúng ta đã học cách tạo cơ sở dữ liệu trên máy chủ MySQL. Bây giờ đã đến lúc tạo một số bảng bên trong cơ sở dữ liệu sẽ thực sự chứa dữ liệu. Một bảng sắp xếp thông tin thành các hàng và cột.

Câu lệnh SQL CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu.

Hãy tạo một truy vấn SQL bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE TABLE, sau đó chúng ta sẽ thực thi truy vấn SQL này thông qua việc chuyển nó đến hàm mysqli_query() để cuối cùng tạo bảng của chúng ta.

Cách thủ tục

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($link === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
 
// Attempt create table query execution
$sql = "CREATE TABLE persons(
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  first_name VARCHAR(30) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE
)";
if(mysqli_query($link, $sql)){
  echo "Table created successfully.";
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
}
 
// Close connection
mysqli_close($link);
?>

Hướng đối tượng

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo");
 
// Check connection
if($mysqli === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
}
 
// Attempt create table query execution
$sql = "CREATE TABLE persons(
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  first_name VARCHAR(30) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE
)";
if($mysqli->query($sql) === true){
  echo "Table created successfully.";
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . $mysqli->error;
}
 
// Close connection
$mysqli->close();
?>

PDO

Ví dụ

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user 'root' with no password) */
try{
  $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=demo", "root", "");
  // Set the PDO error mode to exception
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not connect. " . $e->getMessage());
}
 
// Attempt create table query execution
try{
  $sql = "CREATE TABLE persons(
    id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    first_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    email VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE
  )";  
  $pdo->exec($sql);
  echo "Table created successfully.";
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage());
}
 
// Close connection
unset($pdo);
?>

Mã PHP trong ví dụ trên tạo một bảng có tên là persons có bốn cột id , first_name , last_name email bên trong cơ sở dữ liệu demo .

Chú ý rằng mỗi tên trường được theo sau bởi một khai báo kiểu dữ liệu; khai báo này chỉ định loại dữ liệu mà cột có thể chứa, có thể là số nguyên, chuỗi, ngày, v.v.

Có một số ràng buộc bổ sung (còn được gọi là công cụ sửa đổi) được chỉ định sau tên cột trong câu lệnh SQL, giống như NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT vv ràng buộc xác định quy tắc liên quan đến các giá trị cho phép trong các cột.

Hãy xem các hướng dẫn về câu lệnh SQL CREATE TABLE để có các thông tin chi tiết về cú pháp, cũng như các kiểu dữ liệu và những hạn chế có sẵn trong hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL.

Ghi chú: Bất kỳ số lượng ngắt dòng nào cũng có thể xảy ra trong câu lệnh SQL, miễn là bất kỳ ngắt dòng nào không ngắt các từ khóa, giá trị, biểu thức, v.v.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements