Các thì trong tiếng Anh
Mệnh đề và cụm từ
Từ loại tiếng Anh
Bổ sung
Mẫu câu
Các từ dễ nhầm lẫn
Quảng cáo

Các dạng so sánh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mức độ so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh.

Đây là loại câu được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp và các kỳ thi quan trọng. Hiểu được các mức độ và cách sử dụng câu so sánh sẽ giúp bạn giao tiếp tự tin hơn và làm bài tập chính xác hơn.

Trong tiếng Anh có ba cấp độ so sánh cho tính từ và trạng từ đó là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ từng loại so sánh ngay dưới đây nhé.

I. So sánh bằng(Equal Comparison)

So sánh bằng nghĩa là chúng ta so sánh cái này bằng cái kia hay cái này như cái kia giữa 2 người, 2 vật hay 2 việc nào đó.

Công thức so sánh bằng như sau:

Subject + Verb + as + Adj/Adv + as + Object

Trong đó Object có thể là:(tân ngữ)/nouns (danh từ)/pronoun (đại từ)/clause (mệnh đề)

Ví dụ:

I amas tall asmy sister
Tôi cao như chị gái của tôi

My book isasinteresting asyours
Quyển sách của tôi thú vị như quyển sách của bạn

Nếu câu so sánh bằng là câu phủ định thì "as" thứ nhất có thể thay bằng "so".

S + V + not + as/so + adj/ adv + as + O

Ví dụ:

Nam can’t draw as/ so beautifully as Lan
Nam không thể vẽ đẹp như Lan

I cann’t runso / as fast as Tuan
Tôi không thể chạy nhanh như Tuan

Trong một vài trường hợp, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”

S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ví dụ:

Math is as difficult as Chemistry = Math is the same difficulty as Chemistry
Môn toán với môn hóa có độ khó tương đương nhau

My house isas high ashis = My house isthe sameheightashis
Ngôi nhà của tôi cao bằng ngôi nhà của cậu ấy.

II.So sánh hơn(Comparative)

So sánh hơn là loại so sánh được dùng nhiều nhất trong 3 loại so sánh. So sánh hơn được chia ra 2 loại đó là so sánh nhiều hơn và so sánh ít hơn.

1.So sánh nhiều hơn

So sánh nhiều hơn nghĩa là chúng ta so sánh cái này nhiều hơn cái kia giữa 2 người, 2 vật hay 2 việc nào đó.

So sánh nhiềuhơn được chia ra thành2 dạng đó là so sánh tính từ, trạng từ có một hoặc hai âm tiết và so sánh tính từ, trạng từ có ba âm tiết trở lên.

TH1: So sánh hơn với tính từ, trạng từ có 1 hoặc 2 âm tiết hay còn gọi là tính từ, trạng từ ngắn (short adj/adv). Với trường hợp này ta thêm –er vào tính từ/ trạng từ có một âm tiết hoặc tính từ/ trạng từ có hai âm tiết tận cùng bằngy, et, le, er, ow.

S + V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

My sister is taller than you
Chị gái của tôi cao hơn bạn
Tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh hơn là taller

Lan studiesharder thanNam
Lan học chăm chỉ hơn Nam
Hard là tính từ ngắn nên dạng so sánh hơn là harder

TH2: So sánh hơn với tính từ, trạng từ có 3 âm tiết trở lên hay còn gọi là tính từ, trạng từ dài ( long adj/adv) thì ta thêm more vào trước tính từ, trạng từ đó.

S + V + more + adj/adv + than + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

Hoa is more beautiful than her older sister
Hoa xinh đẹp hơn chị gái của cô ấy
Beautiful là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more beautiful

She speak English more fluently than her friend
Cô ấy nói tiếng Anh lưu loát hơn bạn cô ấy
Fluently là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more fluently

Để nhấn mạnh so sánh hơn, chúng ta có thể thêm much, far, a lot trước tính từ/trạng từso sánh.

Đối vối tính từ, danh từ ngắn.

S + V + far/much/alot + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

Đối vối tính từ, danh từ dài.

S + V + far/much/alot + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Ví dụ:

Lan’s smart phone is far/much/alot more expensive than mine
Điện thoại thông minh của Lan đắt hơn của tôi nhiều

She ismuch / far / a lotmore intelligent than I think
Cô ấy thông minh hơn tôi nghĩ nhiều

Ghi chú: Đối với các từ có 2 âm tiết tận cùng bằng y ta phải đổi y thành i rồi mới thêm er.

Ví dụ:

Happy -> happier
Dry-> drier
Early -> earlier

My sisterwoke up earlier than me this morning
Chị gái tôi dậy sớm hơn tôi sáng nay
Early là từ có 2 âm tiết tận cùng là y nên dạng so sánh hơn là đổi y thành i rồi thêm er -> earlier

Đối với các từ có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm đơn (trừ w, s, z) và đứng trước là một nguyên âm đơn thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối của từ đó.

Ví dụ:

Big -> bigger
hot ->hotter

My house isbigger than his house
Nhà của tôi lớn hơn nhà của bạn
Big là từ kết thúc bằng phụ âm g và đứng trước phụ âm g là nguyên âm i nên ta phải gấp đôi phụ âm đó rồi mới thêm er -> bigger

Today is hotter than yesterday
Hôm nay nóng hơn hôm qua
Hot là từ kết thúc bằng phụ âm t và đứng trước phụ âm t là nguyên âm o nên ta phải gấp đôi phụ âm đó rồi mới thêm er -> hotter

Đối với các tính từ tận cùng bằng –ed, -ful, -ing, -ish, -uos dù là mấy âm tiết cũng được gọi là tinh từ dài nên khi so sánh ta dùng more

Ví dụ:

More hated
More useful
More boring
More continuous

Trong hình thức so sánh, tính từ ngắn đứng trước tính từ dài

Ví dụ:

My car isfaster and more comfortablethan hers.
Xe hơi của tôi nhanh hơn và tiện nghi hơn xe của cô ấy
Trong câu trên tính từ ngắn là faster nên sẽ đứng trước tính từ dài là comfortable

2. So sánh ít hơn

So sánh ít hơn nghĩa là chúng ta so sánh cái này íthơn cái kia giữa 2 người, 2 vật hay 2 việc nào đó.

Công thức:

S + V + less + adj/adv + than + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

This book is less interesting than that book
Quyển sách này ít thú vị hơn quyển sách kia

III. So sánh nhất(Superlative)

So sánh nhất được chia làm hai loại, thứ nhất là so sánh ít nhất và thứ hai là so sánh nhiều nhất.

1. So sánh nhiều nhất

So sánh nhiều nhất có nghĩa là chúng ta so sánh một cái gì đó là nhiều nhất, lớn nhất, cao nhấtlà hơn tất cả những cái khác.

Cũng như so sánh hơn, so sánh nhất cũng chia ra thành 2 dạng đó là so sánh tính từ, trạng từ ngắn và so sánh tính từ, trạng từ dài.

TH1: So sánh nhất với tính từ, trạng từ ngắn. Đối với trường hợp này ta phải thêm-estvào sau tính từ / trạng từ ngắn và tính từ có hai âm tiết tận cùng bằngy, et, le, er, ow.

Công thức:

S + V + the + adj/adv + est + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

He runsthe fastestin my class
Cậu ấy chạy nhanh nhất lớp tôi
Fast là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất là fastest

My brotheristhe tallestin my family
Anh trai tôi là người cao nhất trong gia đình tôi
Tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất là tallest

TH2: So sánh nhất với tính từ, trạng từ có 3 âm tiết trở lên hay còn gọi là tính từ, trạng từ dài ( long adj/adv) thì ta thêm most vào trước tính từ, trạng từ đó.

Công thức:

S + V + the + most + adj/adv + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

She is the most intelligent student in my class
Cô ấy là học sinh thông minh nhất trong lớp tôi
Intelligent là tính từ dài nên dạng so sánh nhất là the mostintelligent

He isthe most handsome boy I’ve ever met
Cậu ấy là chàng trai đep trai nhất mà tôi từng gặp
Handsome là tính từ dài nên dạng so sánh nhất là the most handsome

Lưu ý:

Cũng giống như so sánh hơn, so sánh nhất cũng có các nguyên tắc tương tự, đó là:

Đối với các từ có 2 âm tiết tận cùng bằng y ta phải đổi y thành i rồi mới thêm est.

Ví dụ:

Happy -> happiest
Tidy -> tydiest
pretty ->prettiest

Đối với các từ có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm (trừ w, s, z) và đứng trước là một nguyên âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối của từ đó.

Ví dụ:

Big -> biggest
Hot ->hottest
Sad -> saddest

Để nhấn mạnhcho so sánh nhất,có thể thêm:By far, quite

Ví dụ:

She is by far the smartest
Cô ấythông minh nhất, hơn mọi người nhiều

Đối với một số tính từ bổ nghĩa cho danh từ, khi so sánh chúng ta có thể dùng tính từ sở hữu như my, your, his, her, our, their,... thay cho mạo từ the.

Ví dụ:

2. So sánh ít nhất

So sánh ít nhất có nghĩa là chúng ta so sánh một cái gì đó là ít nhất trong tất cả những cái khác.

Công thức:

S + V + the + most + adj/adv + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

This hotel isthe least comfortableof the three
Khách sạn này ít tiện nghi nhất trong 3 khách sạn

These shoes are the least expensive of all
Những đôi giày này ít đắt nhất trong tất cả các đôi.

Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

Tính từ/Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
Good/well better the best
Bad/ badly worse the worst
Much/ many more the most
a little/ little less the least
far farther/ further the farthest/ furthest

IV. So sánh képvà so sánh gấp nhiều lần

So sánh trong tiếng anhcó 3 cấu trúc chính là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Ngoài ra còn có so sánh kép và so sánh gấp nhiều lần.Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn nhữngkiến thức liên quan đến cấu trúc so sánh kép và so sánh gaapss nhiều lầntrong tiếng Anh. Giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ để vận dụng hiệu quả trong quá trình làm bài và kiểm tra.

1.So sánh kép (Double comparison)

So sánh kép là câu dùng đểdiễn tả những ý nghĩ như “càng…. càng…”.

So sánh kép được chia thành 2 dạng đó là so sánh kép cùng 1 tính từ và so sánh kép 2 tính từ

TH1: So sánh kép cùng một tính từ

Công thức:

Tính từ/Trạng từ ngắn:

S + V + adj/adv + er + and + adj/adv + er

Tính từ/Trạng từ dài:

S + V + more and more + adj/adv

Ví dụ:

The weather gets hotter and hotter
Thời tiết càng ngày càng nóng

The tests are more and more difficult
Các bài kiểm tra càng ngày cáng khó

TH2: So sánh kép2 tính từ khác nhau

Công thức:

Tính từ/Trạng từ ngắn:

The + adj/ adv + er + S + V, The + adj/ adv + er + S + V

Tính từ/Trạng từ dài:

The + more + adj/ advdài + S + V, The + more + adj/ advngắn + S + V

Ví dụ:

The taller she gets, the thinner she is
Càng cao, cô ấy càng gầy hơn

The more intelligent he is the lazier he becomes.
Càng thông minh,anh ta càng trở nên lười hơn

2. So sánh gấp nhiều lần

So sánh gấp nhiều lần làdạng so sánhvề số lần: một nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụngso sánh bằngvà phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Công thức :

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun

Ví dụ:

Nam runs twice as fast as I do
Nam chạy nhanh gấp 2 lần tôi

Thiscarcosts twice as much as the other one
Chiếc xe hơi nàyđắt hơn gấp 2 lần so với các xekhác

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements